Selecteer een pagina

                                                                                        ADVIES - ONTWERP - REALISATIE

Algemene Voorwaarden
One Off

1. Algemeen

One Off is een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27347177. One Off stelt zich ten doel het verlenen van Interieur-, grafisch- en ruimtelijk ontwerp diensten in de breedste zin van het woord.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen One Off en een wederpartij, waarbij One Off werkzaamheden verricht of zal verrichten. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van alle derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door One Off.

3. Uitvoering opdrachten

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door One Off, in de persoon van Jos Kenbeek.

4. Zorgplicht opdrachtnemer

One Off zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de uitvoering van alle werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

5. Inschakelen derden

Bij het inschakelen van derden zal One Off trachten zoveel mogelijk te overleggen met de betreffende opdrachtgever en zal bij de keuze van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. One Off is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van of enige schade veroorzaakt door deze derden.

6. Facturering

Facturering van de werkzaamheden zal maandelijks achteraf plaatsvinden overeenkomstig de overeengekomen prijsafspraak tussen One Off en de opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de opdracht anders is overeengekomen. One Off heeft voorafgaande aan de opdracht het recht om een voorschotbetaling te vragen. One Off zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de opdrachtgever doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, koerierkosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde derden. Alle factuurbedragen zullen worden verhoogd met het geldende BTW-tarief, voor zover van toepassing, en, indien vooraf expliciet overeengekomen met de opdrachtgever, 4% kantooropslag.

7. Betaling

Betaling dient plaats te vinden in Euros (EUR). Betaling van de facturen dient te geschieden binnen tien dagen na de factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur of op een andere door One Off aan te wijzen rekening. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, heeft One Off het recht om haar werkzaamheden op te schorten nadat One Off de opdrachtgever hiervan op de hoogte heeft gesteld. One Off is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

8. Elektronische middelen

In het geval communicatie tussen de opdrachtgever en One Off geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorg dragen voor standaard virusprotectie. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt in beginsel ongeëncrypteerd.

9. Aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van een opdracht door One Off leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat aan honorarium aan One Off is betaald door de opdrachtgever voor de geleverde diensten. Bij opdrachten met een looptijd van langer dan 6 maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het honorarium van maximaal 6 maanden.

10. Beëindiging

Ieder der partijen kan slechts door schriftelijke opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

11. Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst van Opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken (waaronder programmatuur, websites, teksten, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, schetsen, tekeningen documentatie, rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan) berusten uitsluitend bij One Off en gaan in geen geval over op opdrachtgever tenzij in de overeenkomst van opdracht anders is bepaald.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechterlijke instantie in Amsterdam, Nederland. Deze algemene voorwaarden zullen vooraf, of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst, in het bezit gesteld worden van de opdrachtgever. Tevens liggen deze algemene voorwaarden ter inzage op het kantoor van One Off en zullen desgevraagd kosteloos aan de opdrachtgever worden toegezonden.

November 2015